Projektikonkurss

23. Oct 2017

PROJEKTIKONKURSS “SALLIVUS MEIE ÜMBER”

2015. aasta sügisel said kokku kolme organisatsiooni – Eesti Õpilasesinduste Liit, Lastekaitse Liit ja MTÜ Foorumteater – esindajad, et koos algatada kiusamisvastane kampaania. Sündis projekt Salliv Kool, mis on nüüdseks Eestis juba peaaegu 1000 õpilaseni jõudnud. Tänaseks päevaks oleme projektipõhine ühendus Eesti Õpilasesinduste Liidu all ja teeme koostööd erinevate kiusamisega tegelevate noorteorganisatsioonide ja algatustega.

​Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Õpilasesinduste Liiduga kuulutame välja​ projektikonkurssi “Sallivus meie ümber”, kus on võimalik taotleda kuni 1000-eurost toetust oma projekti elluviimiseks.

Projekti eesmärgid, sihtgrupp ja taust

Salliva Kooli ajendiks olid mitmete uuringute tulemused, mis kajastasid küll Eesti õpilaste kõrget teadmistetaset kuid madalat koolirõõmu. HBSC (Health Behavior in School-aged Children) poolt läbi viidud uuringud kajastavad, et Eesti on ülejäänud Euroopaga võrreldes koolikiusamise pingereas neljandal kohal. Keskmiselt oli 11% kogu uuringus osalenud õpilastest kogenud korduvat pahatahtlikku käitumist oma koolikaaslaste poolt. Eestis oli käsitletav näitaja kaks korda kõrgem. Vaadates uuringuid näeme, et Eestis on koolikiusamise ohvrite arv stabiilne, millest võib järeldada, et seni kasutatavad meetodid ei ole piisavad. Koolivägivald võib tekitada depressiooni, ärevushäireid ja seletamatuid ebamääraseid hirme, mis omakorda alandavad tugevalt inimese enesehinnangut. Projekt Salliv Kool tahab juhtida tähelepanu tõsiasjale, et tolereeriv koolikeskkond ja õpilaste enda aktiivne osavõtt selle loomisel aitab muuta hariduse omandamist palju nauditavamaks.

Projektikonkurssiga soovime juhtida tähelepanu koolikiusamise temaatikale – probleemile, mis pole täna kuhugi kadunud. Projektiga ei keskenduta niivõrd füüsilisele vägivallale, vaid ka ideaalse koolikeskkonna loomisele. Soovime läbi projekti teadvustada õpilastele, et parima hariduse saab koolis, kus valitseb harmooniline tasakaal. Soovime panustada ning aidata õpilas- ja õpetajasõbraliku koolikeskkonna loomisele ning vähendada koolikiusamist Eesti koolides.

Projekti sihtgrupiks on kõik Eestis õppivad üld-, eri- ja kutsehariduskooli noored. Lisaks ka nendega igapäevaselt kokkupuutuvad õpetajad. Käsitleme kooli kui tervikut ehk kõiki seal tegutsevaid inimesi.

MÕISTED

Projektijuht – Eesti Vabariigis elav ja õppiv põhikooli, gümnaasiumi, kutsehariduskeskuse või erivajadustega kooli õpilane.

Taotleja – kooli esindav täisealine isik (direktor, õppealajuhataja, huvijuht vms).

 

1. PROJEKTI ÜLDNÕUDED

1.1. ÜLDTINGIMUSED

1.1.1. Projekti tegevused toimuvad Eestis.

1.1.2. Projekti tegevused peavad olema suunatud sallivuse ja kaaskodanike tolereerimise levitamiseks õpilaste kooliruumis ning selle ümber.

1.1.3. Toetust võib taotleda Eesti Vabariigis elav ja töötav põhikooli, gümnaasiumi, kutsehariduskeskuse või erivajadustega kooli esindav juriidiline isik.

1.1.4. Taotleja vastutab otseselt projekti ettevalmistamise, juhtimise, läbiviimise, tulemuste hindamise ja aruandluse eest.

1.1.5. Projektikonkurssis osalemiseks tuleb täita projektikonkurssi taotlusvorm ja kooli projektis osalemise nõusoleku vorm. Antud vormid tuleb edastada e-posti aadressile sallivkool@sallivkool.opilasliit.ee vahemikus 25.10.2017 – 16.11.2017 16.00.

1.1.6. Projekti tegevused peavad toimuma vahemikus 23.11.2017 – 17.12.2017

1.1.7. Projekti tegevusi on võimalik ellu viia pärast taotleja teavitamist rahastusotsuse kinnitamisest hindamiskomisjoni poolt. Kõikide taotluste esitajatega võetakse ühendust 5 tööpäeva jooksul peale taotlusvooru lõppemist.

1.1.8. Leping sõlmitakse taotluse esitanud kooliga.

1.1.9. Projekti lõppedes edastab toetuse saanud taotleja aruande koos originaal kuludokumentidega 10 kalendripäeva jooksul e-posti aadressile sallivkool@sallivkool.opilasliit.ee või postiaadressile Pärnu maantee 102-21 (E-korpus), 11312 Tallinn, Eesti Vabariik.

1.1.10. Eesti Õpilasesinduste Liit jätab endale õiguse viibida projekti toimumispäeval kohapeal.

 

2. PROJEKTI TINGIMUSED

2.1. ESITATUD PROJEKTI SOBIVUS

2.1.1. Projekt täidab konkursi eesmärki, kui tegemist on noorte omaalgatuslike ideedega, mille läbi areneb koolikeskkond ja kasusaajad on õpilased ning koolipersonal kus noored omandavad uusi oskusi ja kogemusi.

2.1.2. Projekti tegevused peavad toimuma vahemikus 23.11.2017 – 17.12.2017.

2.1.3. Projekti elluviimisel arvestatakse hea juhtimise põhimõtteid – vastutust, läbipaistvust, osalust, võrdsust ja vastavust vajadustele.

2.1.4. Projekti  õpiväljunditeks on:

2.1.4.1. projektide kirjutamise ja elluviimise oskus;

2.1.4.2. meeskonnatööoskus;

2.1.4.3. koostööoskuse arendamine;

2.1.4.4. ajaplaneerimisoskus;

2.1.4.5. eelarve koostamise ja järgimise oskus;

2.1.4.6. analüüsioskus.

2.1.5. Projekt on mittetulunduslik. Projekti tegevustega ei tohi toetuse saaja kasumit teenida.

2.2 PROJEKTI JUHTIMINE

2.2.1. Projekti juhib projektijuht ehk Eesti Vabariigis elav ja õppiv põhikooli, gümnaasiumi, kutsehariduskeskuse või erivajadustega kooli õpilane.

2.2.2. Projektimeeskonda peab kuuluma vähemalt kaks kooliõpilast, üks neist projektijuht.

2.2.3. Taotleja esindaja ülesandeks on projektijuhi ja tema projektimeeskonna toetamine kogu projektiperioodi vältel.

2.3. PROJEKTI SIHTRÜHM

2.3.1. Projekti sihtrühmaks on Eesti Vabariigis elavad ning õppivad põhikooli, gümnaasiumi, kutsehariduskeskuse või erivajadustega kooli õpilased ning õpetajad.

2.3.2. Projektis osalemine on sihtrühmale tasuta.

2.4. PROJEKTI EELARVE

2.4.1. Ühele projektile eraldatav toetus on maksimaalselt 1000 eurot.

2.4.2. Projektil ei tohi olla oma- või kaasfinantseeringut. Sponsorlus on lubatud ruumide, vahendite vms kujul. Kui projektist areneb välja suuremahulisem jätkuprojekt, tuleb sellest toetuse andjat teavitada.

2.4.3. Kulude planeerimisel tuleb järgida majanduslikku otstarbekust.

2.4.4. Projekti eelarve koosneb taotletavast toetusest. Kulude arvestus peab olema eelarves kirjeldatud, sh ühikute suurus, kogused, hinnad jms.

2.4.5. Toetuse andjal on õigus teha ettepanekuid eelarve muudatusteks majanduslikust otstarbekusest lähtuvalt.

2.5. TOETATAVAD TEGEVUSED JA KULUD

2.5.1. Toetatakse projekti eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi ja nendega seotud põhjendatud kulutusi (nt kulumaterjalid, tegevusvahendid jms).

2.5.2. Projekti kõikidest tegevustest peab jääma nn kontrolljälg – nt osalejate registreerimisleht jms.

2.5.3. Projekti tegevuste käigus peab projektimeeskond koguma osalejatelt tagasisidet ja analüüsima projekti mõju.

2.5.4. Kõik kulud peavad olema põhjendatud ja läbipaistvad. Kulusid ja nende maksmist tõendavaid originaaldokumente (arved, lepingud, maksekorraldused jmt) tuleb säilitada ja edastada koos lõpparuandega Eesti Õpilasesinduste Liidule.

2.6. KULUD, MIDA EI TOETATA

2.6.1. Kulusid, mis ei ole otseselt seotud eesmärkide täitmisega;

2.6.2. taotleva juriidilise isiku administratiivkulud;

2.6.3. ruumirent;

2.6.4. tehnika ja muu põhivara soetamine.

 

3. TAOTLUSE ESITAMINE JA HINDAMINE

3.1. TAOTLUSE ESITAMINE

3.1.1. Taotluse esitab taotleja ehk kooli esindav isik.

3.1.2. Taotlus vormistatakse eesti keeles.

3.1.3. Projektikonkurssis osalemiseks tuleb täita projektikonkurssi taotlusvorm ja kooli projektis osalemise nõusoleku vorm. Antud vormid tuleb edastada digiallkirjastatult e-posti aadressile sallivkool@sallivkool.opilasliit.ee vahemikus 25.10.2017 – 16.11.2017 16.00.

3.2. TAOTLUSE HINDAMINE

3.2.1. Projektitaotluste hindamiskomisjoni kuuluvad esindajad järgmistest organisatsioonidest: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Lastekaitse Liit ja vajadusel kaasatakse täiendavaid spetsialiste.

3.2.2. Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

3.2.2.1. Projekti tegevuste vastavust prioriteetidele:

3.2.2.1.1. salliva keskkonna tagamine koolis;

3.2.2.1.2. õpilaste ja õpetajate vaheliste arusaamatuste vähendamine;

3.2.2.1.3. õpilaste ja õpetajate kiusamisolukordade teadlikkuse tõstmine;

3.2.2.1.4. suurem sallivuse teadvustamine;

3.2.2.2. Projekti eelarve realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust: koostada tuleb detailne projektiga seonduvate kulutuste tabel;

3.2.2.3. Kaasatavate õpilaste hulka.

3.2.3. Mittetoetamise põhjus võib olla (tegemist avatud nimekirjaga):

3.2.3.1. taotlus ei vasta eesmärkidele;

3.2.3.2. taotluses välja toodud eelarve ületab toetuse saamise summat;

3.2.3.3. puudub nõutele vastav projektijuht.

 

4. LEPINGU SÕLMIMINE

4.1. Peale rahastusotsuse kinnitamist sõlmitakse toetuse kasutamise leping. Leping sõlmitakse digiallkirjastatult kooli esindava isikuga.

4.2. Lepingus sätestatakse lepingu summa, projekti nimi, periood, aruandlus, arveldamine ja toetuse ülekandmise aeg.

4.3. Sõlmides toetuslepingu toetuse saaja ning toetuse andjaga, on toetuse saaja kohustatud kasutama kõigis reklaammaterjalides, trükistes, veebis ja avalikel esinemistel projekti toetajate Haridus – ja Teadusministeeriumi, Eesti Õpilasesinduste Liidu ning Salliva Kooli logosid nähtaval kohal. Samuti tuleb mainida eelpool viidatud toetajaid sõnaliselt projektis osalenutele.

5. PROJEKTI TOETUSLEPINGU MAKSED

5.1. Toetus makstakse välja kuni 10 kalendripäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.

5.2. Projektist järelejäänud raha tuleb tagastada toetuse andjale enne projekti aruande edastamise tähtaega.

6. ARUANDLUS

6.1. Projekti lõppedes edastab toetuse saanud taotleja 10 kalendripäeva jooksul aruande koos kuludokumentide koopiatega e-posti aadressile sallivkool@sallivkool.opilasliit.ee ja originaal kuludokumendid postiaadressile Pärnu maantee 102-21 (E-korpus), 11312 Tallinn, Eesti Vabariik.

6.2. Aruandes peab olema viiteid foto- ja/või videomaterjalide asukohale.

7. TOETUSE TAGASTAMINE

7.1. Kui toetuse saaja ei teosta projekti nagu lepingus kokku lepitud, on Eesti Õpilasesinduste Liidul õigus leping lõpetada, rahalist toetust vähendada ja/või nõuda juba makstud summade osalist või täielikku tagastamist.

 

TÄHTSAD KUUPÄEVAD:

Projektikonkurssi taotlusvoor: 25.10.2017 – 16.11.2017 16.00.

Hindamiskomisjoni kogunemine taotluste hindamiseks: 21.11.2017.

Rahastuse taotlejate teavitamine: 22.11.2017

Projekti tegevused: 23.11.2017 – 17.12.2017.

Aruandlus: 10 kalendripäeva jooksul peale projekti lõppemist.

 

Lae alla:
Taotlusvorm
Aruande vorm
Projekti tingimused

 

​Lisainfo korral:

Andreanne Kallas

Projektijuht

+372 5647 0251

sallivkool@sallivkool.opilasliit.ee​