Sallivuspäev 2017

16. Feb 2018

I teemablokk
Kiusamine ja sallivus tänapäeva kontekstis

Kiusamine ja sallivus on mõisted, mis käivad käsikäes. Me soovime vähendada kiusamist ning kasvatada sallivust. Mida need terminid aga endast kujutavad? Antud aruteluringi raames käsitletakse kiusamise erinevaid väljundeid ja põhjuseid ning osalt ühildatakse see koolis läbi viidud interaktiivse tunniga. Iga kord kui räägime kiusamisest ja selle tagamaadest, tuleb ka aru saada, miks on just konkreetne juhtum liigitatud kiusamise alla.

 

II teemablokk
Kiusamisjuhtumi osapooled ja nende vaatenurgad

Kiusamise aga ka teistsuguste konfliktide keskmes on alati mitu osapoolt. Need võivad erineda üksteisest vanuse, soo, rassi, sotsiaalse kuuluvuse, etnilise tausta aga ka seksuaalse orientatsiooni tõttu. Oluline on aga mõista, miks üks või teine osapool teatud olukorras käitub kiuslikult, on teiste suhtes näiteks vaenulik või ülekohtune. Aruteluringis analüüsitakse õpilase ja õpetaja suhteid seotult kolmanda osapoolega, milleks on kodu. Lisaks räägitakse riigi rolli olulisusest ennetustöös.

 

III Teemablokk
Mina ja minu kodukoht – kas on piisavalt salliv?

Tihtipeale peab üldistustest liikuma ka konkreetsete juhtumite aga ka regioonide juurde. Miks ja kas osades piirkondades esineb rohkem kiusamist ja kas see on pigem varjatud või avalik? Antud aruteluringis püütakse kiusamissituatsioone lahti mõtestada osaleja enda kogemustest lähtuvalt ning otsitakse võimalusi ise midagi kiusamisjuhtumite lahendamisel ja ennetamisel ära teha. Lisaks vaadatakse tagasi ka erinevatele meetoditele, mis juba mitmete programmide näol kiusamise vähendamisega tegelevad. Arutelutuba annab ka võimaluse välja töötada konkreetseid tegevusi regionaalselt, millele Salliv Kool saaks õla alla panna ning omalt poolt ellu viimist abistada.