Projektikonkurss

,,Teeme enda koolist

salliva kooli!”

Eesti Õpilasesinduste Liidu projekt ,,Salliv kool” kuulutab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga välja projektikonkurssi ,,Teeme enda koolist salliva kooli!”, mille raames on koolidel, kooliõpilastel- ja töötajatel võimalik taotleda kuni 1750-eurost toetust projekti elluviimiseks.

Projektikonkurss

,,Teeme enda koolist

salliva kooli!”

Eesti Õpilasesinduste Liidu projekt ,,Salliv kool” kuulutab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga välja projektikonkurssi ,,Teeme enda koolist salliva kooli!”, mille raames on koolide, kooliõpilastel- ja töötajatel võimalik taotleda kuni 1750-eurost toetust projekti elluviimiseks.
Projekti eesmärgid, sihtgrupp ja taust

 

Projekt Salliv Kool tahab juhtida tähelepanu tõsiasjale, et tolereeriv koolikeskkond ja õpilaste enda aktiivne osavõtt selle loomisel aitab muuta hariduse omandamist palju nauditavamaks.

 

Paljud õpilased näevad pidevalt kiusamist pealt ja hirmu tõttu ei julge nad sekkuda. Seega kannatavad nii need, kes on kiusatavad, kui need, kes justkui tahaksid vahele astuda aga on sunnitud seda mitte tegema.
Projektikonkursi ,,Teeme enda koolist salliva kooli!” eesmärk on muuta koolikeskkond sallivamaks ja leida headele ideedele rakendust noorte endi poolt. Soovime panustada ning aidata õpilas-ja õpetajasõbraliku koolikeskkonna loomisele ning vähendada koolikiusamist Eesti koolides.

 

Projekti sihtgrupiks on kõik Eestis õppivad üld-, eri- ja kutsehariduskooli noored. Lisaks ka nendega igapäevaselt kokkupuutuvad õpetajad. Käsitleme kooli kui tervikut ehk kõiki seal tegutsevaid inimesi.

Tähtsad kuupäevad

 

Projektikonkurssi taotlusvoor: 9.09.2021 – 30.09.2021 17:00

Hindamiskomisjoni kogunemine taotluste hindamiseks: 04.10.2021

Rahastuse taotlejate teavitamine: 05.10.2021

Projekti tegevused: 09.09.2021 – 17.12.2021

Aruandlus: hiljemalt 27.12.2021 17:00

 

Lisainfo:

sallivkool@opilasliit.ee

Projekti eesmärgid, sihtgrupp ja taust

 

Projekt Salliv Kool tahab juhtida tähelepanu tõsiasjale, et tolereeriv koolikeskkond ja õpilaste enda aktiivne osavõtt selle loomisel aitab muuta hariduse omandamist palju nauditavamaks.

 

Paljud õpilased näevad pidevalt kiusamist pealt ja hirmu tõttu ei julge nad sekkuda. Seega kannatavad nii need, kes on kiusatavad, kui need, kes justkui tahaksid vahele astuda aga on sunnitud seda mitte tegema.

 

Projektikonkursi ,,Teeme enda koolist salliva kooli?” eesmärk on muuta koolikeskkond sallivamaks ja leida headele ideedele rakendust noorte endi poolt. Soovime panustada ning aidata õpilas-ja õpetajasõbraliku koolikeskkonna loomisele ning vähendada koolikiusamist Eesti koolides.

 

Projekti sihtgrupiks on kõik Eestis õppivad üld-, eri- ja kutsehariduskooli noored. Lisaks ka nendega igapäevaselt kokkupuutuvad õpetajad. Käsitleme kooli kui tervikut ehk kõiki seal tegutsevaid inimesi.

Tähtsad kuupäevad

 

Projektikonkurssi taotlusvoor: 9.09.2021 – 30.09.2021 17:00

Hindamiskomisjoni kogunemine taotluste hindamiseks: 04.10.2021

Rahastuse taotlejate teavitamine: 05.10.2021

Projekti tegevused: 09.09.2021 – 17.12.2021

Aruandlus: hiljemalt 27.12.2021 17:00

Projekti nõuded

MÕISTED
Projektijuht – Eesti Vabariigis elav ja õppiv põhikooli, gümnaasiumi, kutsehariduskeskuse või erivajadustega kooli õpilane. Lisaks võib projektijuhiks olla ka kooli huvijuht või haridustöötaja (nt õpetaja, koolipsühholoog jne)
Taotleja – kooli esindav täisealine isik (direktor, õppealajuhataja, huvijuht vms).

 

 

 

1. PROJEKTI ÜLDNÕUDED

 

1.1. ÜLDTINGIMUSED
1.1.1. Projekti tegevused toimuvad Eestis.
1.1.2. Projekti tegevused peavad olema suunatud sallivuse ja kaaskodanike tolereerimise levitamiseks õpilaste kooliruumis ning selle ümber.
1.1.3. Toetust võib taotleda Eesti Vabariigis elav ja töötav põhikooli, gümnaasiumi, kutsehariduskeskuse või erivajadustega kooli esindav juriidiline isik.
1.1.4. Taotleja vastutab otseselt projekti ettevalmistamise, juhtimise, läbiviimise, tulemuste hindamise ja aruandluse eest.
1.1.5. Projektikonkursis osalemiseks tuleb täita projektikonkursi taotlusvorm ja kooli projektis osalemise nõusoleku vorm. Antud vormid tuleb edastada digiallkirjastatult e-posti aadressile sallivkool@opilasliit.ee vahemikus 09.09.2021 – 30.09.2021, 17:00
1.1.6. Projekti tegevused peavad toimuma vahemikus 09.09.2021 – 17.12.2021
1.1.7. Projekti tegevusi on võimalik ellu viia pärast taotleja teavitamist rahastusotsuse kinnitamisest hindamiskomisjoni poolt. Kõikide taotluste esitajatega võetakse ühendust 7 tööpäeva jooksul peale taotlusvooru lõppemist.
1.1.8. Leping sõlmitakse taotluse esitanud kooliga, kes on hindamiskomisjoni poolt saanud positiivse rahastusotsuse.
1.1.9. Projekti lõppedes edastab toetuse saanud taotleja aruande koos originaal kuludokumentidega hiljemalt 27.12.2021 17:00 e-posti aadressile
sallivkool@opilasliit.ee või postiaadressile Pärnu maantee 102-21 (E-korpus), 11312 Tallinn, Eesti Vabariik.
1.1.10. Eesti Õpilasesinduste Liit jätab endale õiguse viibida projekti toimumispäeval kohapeal.

 

 

2. PROJEKTI TINGIMUSED

 

2.1. ESITATUD PROJEKTI SOBIVUS
2.1.1. Projekt täidab konkursi eesmärki, kui tegemist on noorte omaalgatuslike ideedega, mille läbi areneb koolikeskkond ja kasusaajad on õpilased ja koolipersonal, kus noored omandavad uusi oskusi ja kogemusi. Projekti algatajaks ei pea olema koolinoor, kuid enne projektitaotluse esitamist tuleks see eelnevalt õpilastega sellisel juhul läbiarutada.
2.1.2. Projekti tegevused peavad toimuma vahemikus 09.09.2021 – 17.12.2021
2.1.3. Projekti elluviimisel arvestatakse hea juhtimise põhimõtteid – vastutust, läbipaistvust, osalust, võrdsust ja vastavust vajadustele.
2.1.4. Projekti õpiväljunditeks on:
2.1.4.1. projektide kirjutamise ja elluviimise oskus;
2.1.4.2. meeskonnatööoskus;
2.1.4.3. koostööoskuse arendamine;
2.1.4.4. ajaplaneerimisoskus;
2.1.4.5. eelarve koostamise ja järgimise oskus;
2.1.4.6. analüüsioskus.
2.1.5. Projekt on mittetulunduslik. Projekti tegevustega ei tohi toetuse saaja kasumit teenida, sh põhivara soetada.

 

2.2. PROJEKTI JUHTIMINE
2.2.1. Projekti juhib projektijuht ehk Eesti Vabariigis elav ja õppiv põhikooli,
gümnaasiumi, kutsehariduskeskuse või erivajadustega kooli õpilane. Lisaks võib projektijuhiks olla ka kooli huvijuht või haridustöötaja(nt õpetaja, koolipsühholoog)
2.2.2. Projektimeeskonda peab kuuluma vähemalt kaks kooliõpilast.
2.2.3. Taotleja esindaja ülesandeks on projektijuhi ja tema projektimeeskonna toetamine kogu projektiperioodi vältel.

 

2.3. PROJEKTI SIHTRÜHM

2.3.1. Projekti sihtrühmaks on Eesti Vabariigis elavad ning õppivad põhikooli, gümnaasiumi, kutsehariduskeskuse või erivajadustega kooli õpilased ning õpetajad.
2.3.2. Projektis osalemine on sihtrühmale tasuta.

 

2.4. PROJEKTI EELARVE

2.4.1. Ühele projektile eraldatav toetus on maksimaalselt 1750 eurot.
2.4.2. Projektil ei tohi olla oma- või kaasfinantseeringut. Sponsorlus on lubatud ruumide, vahendite vms kujul. Kui projektist areneb välja suuremahulisem jätkuprojekt, tuleb sellest toetuse andjat teavitada.
2.4.3. Kulude planeerimisel tuleb järgida majanduslikku otstarbekust.
2.4.4. Projekti eelarve koosneb taotletavast toetusest. Kulude arvestus peab olema eelarves kirjeldatud, sh ühikute suurus, kogused, hinnad jms.
2.4.5. Toetuse andjal on õigus teha ettepanekuid eelarve muudatusteks majanduslikust otstarbekusest lähtuvalt.

 

2.5. TOETATAVAD TEGEVUSED JA KULUD
2.5.1. Toetatakse projekti eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi ja nendega seotud põhjendatud kulutusi (nt kulumaterjalid, tegevusvahendid jms).
2.5.2. Projekti kõikidest tegevustest peab jääma nn kontrolljälg – nt osalejate registreerimisleht jms.
2.5.3. Projekti tegevuste käigus peab projektimeeskond koguma osalejatelt tagasisidet ja analüüsima projekti mõju.
2.5.4. Kõik kulud peavad olema põhjendatud ja läbipaistvad. Kulusid ja nende maksmist tõendavaid originaaldokumente (arved, lepingud, maksekorraldused jmt) tuleb säilitada ja edastada koos lõpparuandega Eesti Õpilasesinduste Liidule.

 

2.6. KULUD, MIDA EI TOETATA
2.6.1. Kulusid, mis ei ole otseselt seotud eesmärkide täitmisega;
2.6.2. taotleva juriidilise isiku administratiivkulud;
2.6.3. ruumirent;
2.6.4. tehnika ja muu põhivara soetamine.

 

 

3. TAOTLUSE ESITAMINE JA HINDAMINE

 

3.1. TAOTLUSE ESITAMINE
3.1.1. Taotluse esitab taotleja ehk kooli esindav isik.
3.1.2. Taotlus vormistatakse eesti keeles.
3.1.3. Projektikonkursis osalemiseks tuleb täita projektikonkursi taotlusvorm ja kooli projektis osalemise nõusoleku vorm vabas vormis. Antud vormid tuleb edastada digiallkirjastatult e-posti aadressile sallivkool@opilasliit.ee vahemikus 09.09.2021 – 30.09.2021, 17:00.

 

3.2. TAOTLUSE HINDAMINE

3.2.1. Projektitaotluste hindamiskomisjoni kuuluvad esindajad järgmistest
organisatsioonidest: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Lastekaitse Liit ja vajadusel kaasatakse täiendavaid spetsialiste.
3.2.2. Taotluste hindamisel võetakse arvesse:
3.2.2.1. Projekti tegevuste vastavust prioriteetidele:
3.2.2.1.1. salliva keskkonna tagamine koolis;
3.2.2.1.2. õpilaste ja õpetajate vaheliste arusaamatuste vähendamine;
3.2.2.1.3. õpilaste ja õpetajate kiusamisolukordade teadlikkuse tõstmine;
3.2.2.1.4. suurem sallivuse teadvustamine;
3.2.2.2. Projekti eelarve realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust: koostada
tuleb detailne projektiga seonduvate kulutuste tabel;
3.2.2.3. Kaasatavate õpilaste hulka.
3.2.3. Mittetoetamise põhjus võib olla (tegemist avatud nimekirjaga):
3.2.3.1. taotlus ei vasta eesmärkidele;
3.2.3.2. taotluses välja toodud eelarve ületab toetuse saamise summat;
3.2.3.3. puudub nõuetele vastav projektijuht.

 

 

4. LEPINGU SÕLMIMINE

 

4.1. Peale rahastusotsuse kinnitamist sõlmitakse toetuse kasutamise leping. Leping sõlmitakse digiallkirjastatult kooli esindava isikuga.
4.2. Lepingus sätestatakse lepingu summa, projekti nimi, periood, aruandlus, arveldamine ja toetuse ülekandmise aeg.
4.3. Sõlmides toetuslepingu toetuse saaja ning toetuse andjaga, on toetuse saaja kohustatud kasutama kõigis reklaammaterjalides, trükistes, veebis ja avalikel esinemistel projekti toetajate Haridus – ja Teadusministeeriumi, Eesti Õpilasesinduste Liidu ning Salliva Kooli logosid nähtaval kohal. Samuti tuleb mainida eelpool viidatud toetajaid sõnaliselt projektis osalenutele.

 

 

5. PROJEKTI TOETUSLEPINGU MAKSED

 

5.1. Toetus makstakse välja kuni 10 kalendripäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.
5.2. Projektist järelejäänud raha tuleb tagastada vastavalt lepingutingimustele.

 

 

6. ARUANDLUS

 

6.1. Projekti lõppedes edastab toetuse saanud taotleja hiljemalt 27.12.2021 kell 17:00 aruande koos kuludokumentide koopiatega e-posti aadressile sallivkool@opilasliit.ee või postiaadressile Pärnu maantee 102-21 (E-korpus), 11312 Tallinn, Eesti Vabariik.
6.2. Aruandes peab olema viiteid foto- ja/või videomaterjalide asukohale.

 

 

7. TOETUSE TAGASTAMINE

 

7.1. Kui toetuse saaja ei teosta projekti nagu lepingus kokku lepitud, on Eesti Õpilasesinduste Liidul õigus leping lõpetada, rahalist toetust vähendada ja/või nõuda juba makstud summade osalist või täielikku tagastamist.

 

 


TÄHTSAD KUUPÄEVAD:


Projektikonkurssi taotlusvoor: 9.09.2021 – 30.09.2021 17:00

Hindamiskomisjoni kogunemine taotluste hindamiseks: 04.10.2021

Rahastuse taotlejate teavitamine: 05.10.2021

Projekti tegevused: 09.09.2021 – 17.12.2021

Aruandlus: hiljemalt 27.12.2021 17:00

 

Lisainfo ja küsimused:
Dan Taidla
Projektijuht
+372 56133276
projektikonkurss@opilasliit.ee

Projektitaotlusvorm
Projekti aruandevorm
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab